วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
กระดาษทำการ (Audit working paper or Ducomentatio)
คือ เอกสารหรือไฟล์ที่ใช้บันทึกหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี หลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี และสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ เอกสารที่ผู้สอบบัญชีจัดทำขึ้นเอง เอกสารที่ได้รับมาจากกิจการที่ทำการตรวจสอบ หรือที่ขอจากบุคคลภายนอกกิจการ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีวัตถุประสงค์ของการจัดทำกระดาษทำการ


1. เพื่อบันทึกหลักฐานการสอบบัญชี
กระดาษทำการเป็นบันทึกที่รวบรวมเอกสารหลักฐานการทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระไว้ในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการแสดงความเห็นต่อสิ่งที่เกี่ยวกับงบการเงิน ในเรื่องความมีอยู่จริง สิทธิ และภาระผูกพันเกิดขึ้นจริง ความครบถ้วน การแสดงมูลค่า การจัดหาข้อมูล การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงจากข้อสรุป การตรวจสอบแต่ละเรื่องไปยังรายงานของผู้สอบบัญชีว่าจะแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข

2. เพื่อหาข้อสรุปและออกรายงานการสอบบัญชี
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบในงวดปัจจุบันรวมทั้งผลการตรวจสอบ ข้อสรุปจากหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบ เหตุผลของผู้สอบบัญชีในเรื่องสำคัญๆ ที่ได้บันทึกไว้ในงวดก่อน เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน

3. เพื่อช่วยในการควบคุมดูแลและสอบทานงานสอบบัญชี
กระดาษทำการเป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการอ้างอิง เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอบบัญชี ว่ามีความเข้าใจการสั่งการงานตรวจสอบเพียงใด งานที่ปฏิบัติเป็นไปตามแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชีหรือไม่ ประเมินความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับการบัญชีและการสอบบัญชีที่พบระหว่างการตรวจสอบและช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวมทั้งนำมาปรับปรุงแผนการสอบบัญชีโดยรวม
องค์ประกอบของกระดาษทำการ

1. หัวกระดาษทำการ
-ชื่อกิจการที่ตรวจสอบ เพื่อจะได้ทราบว่าเรากำลังตรวจสอบกิจการไหนอยู่
-งวดบัญชีที่ตรวจสอบ เพื่อแสดงให้ทราบว่ากำลังตรวจสอบของงวดบัญชีใด
-ลักษณะของการตรวจสอบ
-ชื่อของการดาษทำการ ซึ่งระบุถึงเรื่องที่ตรวจสอบ หรือลักษณะของเนื้อหาโดยย่อที่ปรากฏบนกระดาษทำการ
-รหัสอ้างอิง ดัชนีอ้างอิง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการระบุเลขหน้าของหนังสือ แต่รหัสอ้างอิงกระดาษทำการจะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามองค์ประกอบของงบการเงิน และขั้นตอนการตรวจสอบ
2. ดัชนีกระดาษทำการ
กระดาษทำการต้องมีรหัสอ้างอิง ในกรณีที่มีการอ้างอิงสิ่งที่ได้ตรวจสอบแล้วจากกระดาษทำการหน้าหนึ่งไปยังกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบและเพื่อช่วยให้ติดตามหลักฐานการตรวจสอบไปยักระดาษทำการในแต่ละเรื่องได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ควบคุมงานสอบทานงานได้ง่ายขึ้นด้วย
3. ลายมือชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจทาน และวันที่จัดทำกระดาษทำการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่จัดทำกระดาษทำการจะต้องลงลายมือชื่อและวันที่จัดทำในกระดาษทำการ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการปฏิบัติงานและการติดตามงาน นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานซึ่งระบุวันที่ในการจัดทำ ทำให้ง่ายต่อการติดตามรายการ ซึ่งมักจะเรียงตามลำดับวันที่ที่ตรวจสอบ รวมทั้งจะช่วยในการวางแผนกำหนดเวลาและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีการตรวจสอบงวดต่อไปอีกด้วย
4. ผลสรุปของการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำและผู้สอบบัญชีควรมีการสรุปผลการตรวจสอบที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบแต่ละเรื่องในกระดาษทำการที่ตนตรวจสอบหรือสอบทาน เพื่อใช้ในการออกรายงาน
5. เนื้อหาการตรวจสอบหรือหลักฐานการตรวจสอบ
ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำกระดาษทำการ ที่ผู้ตรวจสอบต้องการตรวจสอบและเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ ไว้ในกระดาษทำการของตนโดยปกติรายละเอียดดังกล่าวจะได้มาจากบันทึกทางการบัญชีลูกค้า เช่น สมุดแยกประเภททั่วไปทะเบียนคุมต่างๆ และเอกสารประกอบรายการ โดยการตรวจสอบจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สัญลักษณ์แสดงวิธีการตรวจสอบผู้จัดทำกระดาษทำการจะระบุคำอธิบายสำหรับแต่ละเครื่องหมายที่ใช้และวิธีการตรวจสอบในส่วนล่างของกระดาษทำการ
6. ขอบเขตการตรวจสอบ
เนื่องจากการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบรายการทุกรายการหรือไม่ได้ทำการตรวจสอบทั้งหมด 100 % หากแต่ใช้วิธีการทดสอบรายการบางรายการเท่านั้น ดังนั้น กระดาษทำการที่ดีควรระบุปริมาณและลักษณะของรายการที่เลือกทดสอบ รวมทั้งขอบเขตของรายการที่เลือกทดสอบด้วย นอกจากนี้ควรระบุเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ไม่เลือกทดสอบด้วย
"""""""The end""""""

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น